Kutse andmine

PUURMEISTER, TASE 5
PUURIJA, TASE 3

ÕPPEAASTA 2018/2019: KUTSEEKSAMID 2019

Praktilise töö eksam: 03.–12.06.2019
Kirjalik eksam: 13.06.2019
Dokumentide esitamise tähtaeg: 03.06.2019

Kutseeksami tasu ja muu teave kutse andja kohta SA Kutsekoda kodulehel

KONTAKT KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSES
Erni Ajaots (õppeosakonna juhataja): 5179 695 või erni.ajaots@kehtna.edu.ee

NB! Puurmeistritega (tase 5) koos koolitatakse ka puurijaid (tase 3).

Palun jälgige kodulehe kaudu vahendatavat informatsiooni kutse andmise kohta!
……………………………………………………………………………………………….

Puurmeistrite õpperühm Kehtna Kutsehariduskeskuses  avati 2018. aastal. Õppe kestus on 9 kuud, igas kuus 3 päeva.

Teadaanne õppe alustamise kohta 2018. aastal: Puurmeistrite_kutseoppe_teade_2018

TUTVU ÕPPEKAVAGA!
……………………………………………………………………………………………….

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb kutsekomisjonile esitada vabas vormis avaldus, kus on märgitud kutse nimetus ja tase ning valdkond (1. puurkaevude rajamine; 2. maasoojussüsteemide puuraukude rajamine; 3. geotehniliste uuringute läbiviimine; 4. geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine).

Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide loeteluga tutvumiseks palun klikkige lingil.

Kutseeksami ja dokumentide esitamisest teavitatakse ka puurimisega seotud firmasid.

PUURIJA KÄSIRAAMAT
Käsiraamatus antakse ülevaade üldgeoloogia baasteadmistest, hüdrogeoloogiast, puurimise tehnoloogiatest, sh kaevude ja maasoojussüsteemide rajamisest, geotehnikast, geodeesiast ohutustehnikast ning esmaabist. Käsiraamat on kirjutatud puurijate õppe toetamiseks Kehtna Kutsehariduskeskuses eeldusel, et põhjalikumad teadmised maapõuest võimaldavad puurijatel teha paremini sisulist koostööd geoloogide, mäeinseneride ja teadlastega, kes on puurtööde otsesed tellijad. Puurauke rajades aitavad puurijad läbi viia maapõue uuringuid, mille eesmärgiks võivad olla ehitiste ja rajatiste projekteerimine, maavarade, põhjavee ja maasoojuse kasutusele võtmine ning geoloogiline kaardistamine. Puurimisel on kindel koht ka ehituses.
Käsiraamatu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

HINDAMISMEETODID
Puurija, tase 3 kutse kompetentsuse hindamisviisid:
1) teoreetiline test.
Kirjalikus teoreetilises testis on kolm küsimust, hindamine on mitteeristuv;
2) vaatlus töösituatsioonis.
Eksamineeritava oskusi hinnatakse töösituatsioonis, hindamine on mitteeristuv;
Taastõendamisel toimub hindamine esitatud dokumentide alusel.
Lävendi saavutamise tingimusi (seal hulgas ka maht) selgitatakse hindamiste eelsel perioodil.
MÄRKUS. Puurmeister, tase 5 kutse eksamit 2017. aastal ei toimu.

KUTSESTANDARDID
Puurija, tase 3 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurmeister, tase 5 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurija, tase 3 ja puurmeistri, tase 5 tööosad ja tööülesanded. Lisa 1

KUTSE ANDMISE KORD
Kutse andmise korras on sätestatud:
1) kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid;
2) taotleja kompetentsuse hindamine;
3) kutse andmise väljakuulutamine;
4) kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine;
5) kutsetunnistuse kehtivusaeg;
6) kutsekomisjoni töökord ja koosseis;
7) nõuded kutse- ja hindamiskomisjoni liikmetele;
8) kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine.

KUTSEEKSAMI TASU
Puurija, tase 3: kutseeksami tasu 230 eurot, taastõendamise tasu 71.00 eurot
Puurmeister, tase 5: kutseeksami tasu 230 eurot, taastõendamise tasu 71.00 eurot

ERIALA TUTVUSTUS
Puurija rajab setetesse ja kivimitesse puurkaeve ning puurauke. Puurkaeve vajavad kvaliteetse põhjavee tarbimiseks Eestimaa elanikud ja asutused. Puurauke vajatakse maapõue geoloogilise ehituse selgitamiseks nii geoloogilistel uurimistöödel, maavarade ja ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimisel ning maasoojuse kasutusele võtmisel.

Puurija amet eeldab:
1) tehnilist taipu;
2) tugevat tervist ja head füüsilist vormi;
3) valmisolekut tööks meeskonnas;
4) karsket eluviisi.
Puurija oskab:
1) töötada puuragregaatidega, neid paigaldada, hooldada ja transportida;
2) kasutada erinevaid tehnilisi töövõtteid;
3) tõsta kvaliteetset puursüdamikku;
4) pumbata puurkaeve;
5) korrastada puuraugu ümbrust puurimise lõppedes.

Puurijad töötavad aastaringselt välitingimustes või kaevandustes maa all. Puurija tööga kaasneb müra ja/või uhtelahuste perioodiline valgumine rajatava puuraugu ümbrusesse maapinnal. Puurija töö võib vahel tähendada eemalviibimist kodust. Kogenud puurija töötasu on tema töö vääriline.

KUTSE ANDMISEGA SEOTUD NÕUKOGU JA KOMISJON
Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (link)
Kutsekomisjoni liikmed (link)

KUTSE ANDJA KONTAKT
Aadress: Ehitajate tee 5, Tallinn 19086
Kodulehekülg: http://www.egeos.ee/egeos/kutse-andmine/

Kutsekomisjoni sekretär: Katrin Kaljuläte
Telefon: 55 27 882
E-aadress: Katrin.Kaljulate@egt.ee

Kutsekomisjoni esimees: Peep Kildjer
Telefon: 55 46 139
E-aadress: peep.kildjer@gmail.com

KASULIKUD LINGID
Kutsekoda SA (kutseregister kutsestandardite, väljastatud kutsete jms kohta)
Puuraugud ja puursüdamikud (mitmekülgne teave ja huvitav film puurimise ning puursüdamiku kohta TTÜ Särghaua õppekeskuse kodulehel)