Kutse andmine

PUURIJA, TASE 3 ÕPPEST
Õpe toimub veebruarist kuni juunini 2017 Kehtna Kutsehariduskeskuses.
AVALDUSE ESITAMISE TÄHTAEG: 02.05.2017.
Palun esitage oma avaldus kutsekomisjoni sekretärile
(kontaktid allpool).
Kirjalik eksam toimub 14. juunil 2017 algusega kell 10.00.
Praktilise töö eksam 01.‒13. juunil 2017. Eksamit on võimalik sooritada ka õppuri töökoha plaanilisel objektil.
Kutsetunnistuse saamiseks tuleb esitada kutsekomisjonile avaldus, kus on märgitud kutse nimetus ja tase ning valdkond (1. puurkaevude rajamine; 2. maasoojussüsteemide puuraukude rajamine; 3. geotehniliste uuringute läbiviimine; 4. geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine).
Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide loeteluga tutvumiseks palun klikkige alloleval lingil: KUTSE ANDMISE KORD

PUURIJA KÄSIRAAMAT
Käsiraamatus antakse ülevaade üldgeoloogia baasteadmistest, hüdrogeoloogiast, puurimise tehnoloogiatest, sh kaevude ja maasoojussüsteemide rajamisest, geotehnikast, geodeesiast ohutustehnikast ning esmaabist. Käsiraamat on kirjutatud puurijate õppe toetamiseks Kehtna Kutsehariduskeskuses eeldusel, et põhjalikumad teadmised maapõuest võimaldavad puurijatel teha paremini sisulist koostööd geoloogide, mäeinseneride ja teadlastega, kes on puurtööde otsesed tellijad. Puurauke rajades aitavad puurijad läbi viia maapõue uuringuid, mille eesmärgiks võivad olla ehitiste ja rajatiste projekteerimine, maavarade, põhjavee ja maasoojuse kasutusele võtmine ning geoloogiline kaardistamine. Puurimisel on kindel koht ka ehituses.
Käsiraamatu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

HINDAMISMEETODID
Puurija, tase 3 kutse kompetentsuse hindamisviisid:
1) teoreetiline test.
Kirjalikus teoreetilises testis on kolm küsimust, hindamine on mitteeristuv;
2) vaatlus töösituatsioonis.
Eksamineeritava oskusi hinnatakse töösituatsioonis, hindamine on mitteeristuv;
Taastõendamisel toimub hindamine esitatud dokumentide alusel.
Lävendi saavutamise tingimusi (seal hulgas ka maht) selgitatakse hindamiste eelsel perioodil.
MÄRKUS. Puurmeister, tase 5 kutse eksamit 2017. aastal ei toimu.

KUTSESTANDARDID
Puurija, tase 3 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurmeister, tase 5 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurija, tase 3 ja puurmeistri, tase 5 tööosad ja tööülesanded. Lisa 1

KUTSE ANDMISE KORD
Kutse andmise korras on sätestatud:
1) kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid;
2) taotleja kompetentsuse hindamine;
3) kutse andmise väljakuulutamine;
4) kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine;
5) kutsetunnistuse kehtivusaeg;
6) kutsekomisjoni töökord ja koosseis;
7) nõuded kutse- ja hindamiskomisjoni liikmetele;
8) kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine.

KUTSETUNNISTUSE TASU
Puurija, tase 3: kutseeksami tasu 230.00 eurot, taastõendamise tasu 71 eurot
Puurmeister, tase 5: kutseeksami tasu 230.00 eurot, taastõendamise tasu 71 eurot

KOOLITAMINE KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSES
Puurija, tase 3 (haridusliku piiranguta, vastuvõtt tasuta): info

ERIALA TUTVUSTUS
Puurija rajab setetesse ja kivimitesse puurkaeve ning puurauke. Puurkaeve vajavad kvaliteetse põhjavee tarbimiseks Eestimaa elanikud ja asutused. Puurauke vajatakse maapõue geoloogilise ehituse selgitamiseks nii geoloogilistel uurimistöödel, maavarade ja ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimisel ning maasoojuse kasutusele võtmisel.

Puurija amet eeldab:
1) tehnilist taipu;
2) tugevat tervist ja head füüsilist vormi;
3) valmisolekut tööks meeskonnas;
4) karsket eluviisi.
Puurija oskab:
1) töötada puuragregaatidega, neid paigaldada, hooldada ja transportida;
2) kasutada erinevaid tehnilisi töövõtteid;
3) tõsta kvaliteetset puursüdamikku;
4) pumbata puurkaeve;
5) korrastada puuraugu ümbrust puurimise lõppedes.

Puurijad töötavad aastaringselt välitingimustes või kaevandustes maa all. Puurija tööga kaasneb müra ja/või uhtelahuste perioodiline valgumine rajatava puuraugu ümbrusesse maapinnal. Puurija töö võib vahel tähendada eemalviibimist kodust. Kogenud puurija töötasu on tema töö vääriline.

KUTSE ANDMISEGA SEOTUD NÕUKOGU JA KOMISJON
Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (link)
Kutsekomisjoni liikmed (link)

KUTSE ANDJA KONTAKT
Aadress: Ehitajate tee 5, Tallinn 19086
Kodulehekülg: http://www.egeos.ee/egeos/kutse-andmine/

Kutsekomisjoni sekretär: Katrin Kaljuläte
Telefon: 55 27 882
E-aadress: kaljulate@egk.ee
Postiaadress: Kadaka tee 82, Tallinn 12618

Kutsekomisjoni esimees: Peep Kildjer
Telefon: 55 46 139
E-aadress: peep.kildjer@gmail.com

KASULIKUD LINGID
Kutsekoda SA (kutseregister kutsestandardite, väljastatud kutsete jms kohta)
Puuraugud ja puursüdamikud (mitmekülgne teave ja huvitav film puurimise ning puursüdamiku kohta TTÜ Särghaua õppekeskuse kodulehel)